Fuktäng och tidvis översvämmad äng

En fuktig äng där marken innehåller fukt hela växtperioden

Fuktängen har relativt fuktig jord hela sommaren. Ängen är ändå inte så våt som strandängar. Fuktängen kan finnas i ett område med källor eller få sitt vatten från grunda vattendrag i närheten.

Fuktängen är en näringsrik växtplats och blommorna växer frodigt. Marken är alltid täckt av växter. Konkurrensen mellan växterna är hård.

Fuktängens växter passar näringsrika och fuktiga åkrar samt ställen där avrinningsvatten filtreras.

Tidvis översvämmade ängar är ibland under vatten men däremellan kan marken torka

Tidvis översvämmade ängar är tidvis mycket fuktiga men torkar emellanåt. Växtligheten påverkas av hur länge översvämningarna varar. Om de varar länge eller förekommer ofta trivs fuktängens och strandängens växter där. Om översvämningarna är kortvariga trivs friskängens växtlighet bättre.

Vattnet hämtar med sig näringsämnen, så den tidvis översvämmade ängens växtlighet är frodig. På soliga och snabbt torkande ställen växer samma växter som på friskängar. I svackorna växer fuktängens blommor.

Översvämningsängens blommor trivs på dikeskanter, på vattenfiltreringsfält, i uppsamlingsområden för regnvatten och i fuktiga svackor.