Ängsblommornas växtplatser

Torka, fukt och ljus påverkar hur ängsblommorna trivs.

Friska och torra ängar

Friskäng

Friskäng eller normal äng. Jorden har en viss grundfuktighet men kan vara torr under högsommaren. På en friskäng är växtligheten relativt frodig.

Torräng

En torräng är ofta solig och het. Den kan blomma rikligt även om jorden är näringsfattig. Och finns det mer näring i jorden hålls växterna ändå låga på grund av torkan.

Stenjord, berggrund och tak

Här är jordlagret tunt. Växtplatsen är mycket torr och karg och kan bli väldigt het. Regnvattnet avdunstar snabbt. Växtligheten är gles.

Trädbevuxna och skuggiga skogsängar och lövängar

Skogsäng

Skogsängen får solljus mellan barrträd eller byggnader. Skogsängen är näringsrik och fallna barr gör marken sur.

Löväng

Lövängen är solig på våren men på sommaren skuggad av lövträd. Jordmånen är mull- och näringsrik. Växtligheten är frodig.

Åsäng

Ängar på åsar är torra och karga. Jorden består av sand eller morän. Marken skuggas av tallar eller byggnader. Fallna barr gör jorden sur.

Fuktängar och strandängar

Fuktäng och tidvis översvämmad äng

En fuktäng har fukt i jorden hela sommaren. Växtligheten är frodig och hög. Tidvis översvämmade ängar täcks av vårfloden eller så stannar regnvattnet kvar som långsamt torkande pölar.

Strandäng

Strandängen får fukt hela sommaren. Jorden är näringsrik och lucker. Växtligheten är frodig. Ängen kan vara solig eller skuggad av träd eller byggnader.

Fuktig eller torr havsstrandäng

Havsstrandängar kan tidvis översvämmas av saltvatten. Fuktiga havsstrandängar har frodig vegetation. Torra havsstrandängar är karga och kan finnas till exempel på stengrund.

Trädgård, gårdsäng, gräsmatta, marktäckningsväxter

Trädgård, blomgrupp

De vackraste ängsblommorna är välkända trädgårdsväxter. Ängsblommor passar som sommarblommor i rabatter, som perenner eller som prydnad i ängslandskap.

Blommande gräsmatta och gårdsäng

I blommande gräsmattor passar låga blommor som tål regelbunden klippning. Gårdsängar blommar bäst i glest gräs.

Marktäckningsväxter

Låga ängsblommor som passar som marktäckningsväxter. Höga växter med en bladrosett som täcker marken väl.