Vanliga frågor: Anläggning och skötsel av en blomsteräng

Anläggning av blomsteräng

Fröna sås på jordytan
Den lilla blåklockans och andra klockblommors frön kräver ljus för att gro. Andra växter som kräver ljus för att gro är vallmoväxter, till exempel rågvallmo.

Groningen och plantutvecklingen är långsam
En vackert blommande äng utvecklas långsamt. Under den första sommaren utvecklar många blommor bara rötter och en liten bladrosett på marken. Vill man snabbt ha grönska på ängen kan man så gräs bland blommorna. Gräsen ska växa glest för att inte kväva blomplantorna.

Hur gör jag en blomsteräng av impediment eller åker?
Åkerjord som använts för odling innehåller rikligt med näringsämnen. Då tävlar både gräs och ogräs om utrymmet med ängsblommorna. Bästa resultatet får man om man avlägsnar så mycket som möjligt av grästuvorna och ogräsrötterna. Det kan göras på hela området eller i fläckar på några kvadratmeter. De följande somrarna kan man fortsätta med nya fläckar. En vackert blommande äng kräver regelbunden skötsel även i fortsättningen.

Ettåriga ängsblommor

Ettåriga blommor bevaras på ängen om de hinner göra frön under sommaren. Ettåriga ängsblommor är bl.a. styvmorsviol, gullkrage, sandtrav, ögontröst, lundkovall och kornvallmo.

Skötseln av en blomsteräng

Vad göra åt ogräset?
Välj ängsblommor vars bladrosett täcker markytan så bra som möjligt. Rödklint till exempel har en stor bladrosett som med tiden kväver till och med kvickrot. Ängsblommor som klarar konkurrensen mot ogräs är bl.a. rödklint, nejlikrot, väddklint, blågull, finnklint och knölklocka.

Om din äng har mycket gräs eller ogräs, slå den två gånger per sommar: första gången i månadsskiftet maj-juni och andra gången i början av september. Läs mer om hur du sköter ängen under Ängens skötsel.

Gräsens tillväxt begränsas med slåtter
Gräsens tillväxt kan begränsas genom att slå ängen i början av sommaren. Gräsen slås på ca 10-15 cm höjd flera gånger före midsommaren. Slåtterresterna efter gräset tas bort direkt. I slutet av sommaren slås ängen när växterna torkat och ser skräpiga ut.

Slåtterresterna
Om området haft ogräs eller gräs tas slåtterresterna bort direkt. Slåtterrester efter blommor lämnas kvar en vecka innan de tas bort. Under den tiden hinner blomfröna falla till marken.

Att vattna blomsterängen ger växter med ytliga rötter
Fröna sås på ytan eftersom de behöver ljus för att gro. Det är bra om vårfukten stannar länge i marken. När fukten småningom dunstar från ytan söker sig de nygrodda plantornas rötter djupt ner i marken där fukten stannar kvar längre. Vattnar man ängen stannar rötterna vid markytan och förväntar sig fukt uppifrån även i fortsättningen.

Gränsen mellan blomsteräng och gräsmatta
Slår man ängens kanter i början av sommaren får man en smidigare övergång mellan gräsmatta och äng.

Avbränning av ängsområde. Avbränning måste alltid anmälas till den lokala brandkåren!
Kan man avbränna en åker och på det sättet göra den gräsfri och lättare att bearbeta? Avbränning av gräset innan man anlägger en äng underlättar bearbetningen av jorden. I fortsättningen kan man bränna ängen årligen tidigt på våren, så fort snön smultit. Avbränning främjar de blommande växterna och minskar mossbildningen.